top of page

מדיניות הפרטיות באתר WOW-GILPERETZ.COM 

 

 

1. כללי 

1.1. “WOW-GILPERETZ.COM” מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט WOW-GILPERETZ.COM שהיא מנהלת ומפעילה.

2. חלק מהשירותים באתר “WOW-GILPERETZ.COM” עשויים לדרוש הרשמה. במסגרת ההרשמה נדרשים המשתמשים למסור מידע אישי, כדוגמת שם וכתובת דואר אלקטרוני. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא ניתן להירשם לשירותים הטעונים רישום. האתר אינו אוסף או שומר נתונים של כרטיסי אשראי של המשתמשים. מכירת שירותים נעשית על ידי הפניה לאתרים אחרים שמטפלים בבדיקת הנתונים ושמירתם בתקנים המחמירים ביותר.

3. הנתונים שנמסרים ע”י המשתמשים בעת ההרשמה לשירותים באתרים, יישמרו במאגר המידע של WOW-GILPERETZ.COM, המנוהל בין השאר בתוכנת רב-מסר. מובהר כי אין כל חובה על המשתמשים למסור את המידע, אך יובהר כי ללא מסירת הפרטים, לא ניתן יהיה להשתמש בשירותים הללו.

4. “WOW-GILPERETZ.COM” רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהוא עצמו יפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור. עם זאת, “WOW-GILPERETZ.COM” לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים, לעולם. 

5. מסירת מידע לצד שלישי:

5.1. “WOW-GILPERETZ.COM” לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

5.1.1. בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של “WOW-GILPERETZ.COM”, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות ל”WOW-GILPERETZ.COM” ולצד שלישי המוצגות באתרי “WOW-GILPERETZ.COM”. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך.

5.1.2. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתרי “WOW-GILPERETZ.COM”, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתרים או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתרים, או אם תבצע באמצעות האתרים, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, יהיה WOW-GILPERETZ.COM רשאי למסור את המידע לפי הנדרש;

5.1.3. אם יתקבל בידי “WOW-GILPERETZ.COM” צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ובכלל זה רשת מוסמכת, כגון הרשות לניירות ערך;

5.1.4. כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין “WOW-GILPERETZ.COM”;

5.1.5. בכל מקרה ש”WOW-GILPERETZ.COM” יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

5.1.6. “WOW-GILPERETZ.COM” יהיה רשאי להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתרים לחברות אחרות שגיל ו/או נילי פרץ מנהלים או בעלי מניות שליטה בהן, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;

5.1.7. אם “WOW-GILPERETZ.COM” יארגן את פעילות האתרים במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי – הוא יהיה זכאי להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

6. Cookies

6.1. האתר משתמש ב’עוגיות’ (Cookies ) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

6.2.’עוגיות’ ( Cookies ) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי “WOW-GILPERETZ.COM”. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר נסגר הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב של המשתמש. אם, לדוגמה, נעזר המשתמש במערכת ההפעלה “חלונות” ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב’ מייקרוסופט, ניתן למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files . ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתרים, מהיכן הגיע אל האתרים, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

6.3. ה’עוגיות’ משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל ביקור חוזר במדורים באתר WOW-GILPERETZ.COM המחייבים רישום.

6.4.המידע ב- Cookies מוצפן, WOW-GILPERETZ.COM נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביWOW-GILPERETZ.COM  יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

6.5.משתמש שאינו רוצה לקבל Cookies , יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. לשם כך יש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יחד עם זאת, ראוי לזכור כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא ניתן יהיה להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר “WOW-GILPERETZ.COM” או באתרי אינטרנט אחרים.

6.6.המשתמש יכול למחוק את ה- Cookies במחשבו בכל רגע. מוצע לעשות כן, רק ברגע שהמשתמש משוכנע שאינו רוצה שאתרי “WOW-GILPERETZ.COM” יותאמו להעדפותיו. הואיל והעוגיות מונעות המשתמש לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אזי יש להיזהר מלמחוק אותן, אלא אם כן המשתמש משוכנע שרשם תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

7. אבטחת מידע

7.1. “WOW-GILPERETZ.COM” הוא אתר שמנוהל על ידי חברת WIX, והמידע מנוהל בחברת רב-מסר. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי “WOW-GILPERETZ.COM”, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, “WOW-GILPERETZ.COM” לא מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם או במערכות בהן נשמר המידע. 

8. זכות לעיין במידע

8.1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

8.2. בנוסף, אם המידע שבמאגרי “WOW-GILPERETZ.COM” משמש לצורך פניה אישית למשתמש, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (“פניה בהצעה מסחרית”), כי אז זכאי המשתמש על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. “WOW-GILPERETZ.COM” תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות למשתמש בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש ל“WOW-GILPERETZ.COM” לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שבוצעו באתרי “WOW-GILPERETZ.COM” – יוסיפו וישמרו ע”י WOW-GILPERETZ.COM  על-פי דין, אך לא ישמשו עוד לצורך פניות למשתמש.

8.3. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקש “WOW-GILPERETZ.COM” למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה ל-WOW-GILPERETZ.COM לפעול כאמור.

9.. שינויים במדיניות הפרטיות

9.1. “WOW-GILPERETZ.COM” רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרו משתמשים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

bottom of page